Uses of Class
fc.web.servlet.WebApp

Packages that use WebApp
fc.web.servlet   
 

Uses of WebApp in fc.web.servlet
 

Methods in fc.web.servlet that return WebApp
static WebApp WebApp.addWebApp(javax.servlet.ServletContext context, java.lang.String appName, java.lang.String sconf)
          Add a new WebApp instance manually.
static WebApp WebApp.getInstance(java.lang.String appName)